เครื่อง CNC คืออะไรและช่างเทคนิค CNC ทำหน้าที่อะไร

เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) คือ เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตัวเครื่องจะทำงานตามแบบที่เราได้จัดใส่โปรแกรมการทำงานเข้าไป และสามารถใช้ได้หลายภาษา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรชนิดนี้กับงานโลหะที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำ หรือมีความซับซ้อนสูง โดยมีจุดประสงค์ในสร้างเครื่อง CNC ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในแบบรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถทำงานในแบบที่ซับซ้อนได้ดี ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมมุมต่างๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ชิ้นงานออกมาดีนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่สามารถใช้กับเครื่อง CNC ได้?
1)งานเฟอร์นิเจอร์  2)งานอุตสาหกรรมรองเท้า  3)งานอุตสาหกรรมยานยนต์  4)งานสถาปนิก หรือการออกแบบโมเด็มต่างๆ  5)งานผลิตอัญมณี  6)งานหล่อพระ  พระพิมพ์ หรืองานประติมากรรมต่างๆ  7)งานตกแต่ง หรือเครื่องแกะสลัก  8)งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร  9)งานตกแต่งรถยนต์ หรือรถประเภทต่างๆ

ข้อดีของการใช้เครื่อง CNC มีอะไรบ้าง?
1) มีความละเอียดในงาน ทำให้งานต่างๆ ออกมาได้มาตรฐาน
2)งานมีคุณภาพและเท่ากันทุกชิ้น เนื่องจากเป็นการสั่งงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องจักร ทำให้งานที่ได้เกิดความผิดพลาดได้น้อยมากๆ หรือแทบไม่มีผิดพลาดเลย
3) สามารถผลิตงานออกมาได้อย่างรวดเร็ว และใช้พื้นที่ในการทำงานน้อย ประหยัดพื้นที่ในการเก็บชิ้นงาน
4)ทำงานได้ดีแม้ว่าชิ้นงานจะมีความยากและซับซ้อนสูง
5)ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานลง และลดแรงงานในการผลิตลง

ข้อเสียของการใช้เครื่อง CNC มีอะไรบ้าง?
1) ตัวเครื่องมีราคาค่อนข้างสูงมาก จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเครื่องจักรชนิดนี้ได้ และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรมีราคาสูงมากเช่นกัน
2)หากเครื่องมีปัญหาต้องส่งซ่อมซึ่งมีราคาค่าซ่อมสูงมาก เนื่องจากต้องใช้ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องการแก้ไขโปรแกรมพอสมควร
3) ต้องใช้งานเครื่องจักรเป็นประจำ หากปล่อยทิ้งไว้ในบางช่วงที่ไม่มีงานอาจทำให้เครื่องเสื่อมสภาพได้
4)จำเป็นต้องมีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียนโปรแกรม NC
5)ไม่เหมาะกับงานจำนวนน้อยๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง
6) การควบคุมของเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องได้ผู้เขียนโปรแกรมที่ฝึกอบรมและมีความรู้เป็นอย่างดี ไม่อย่างนั้นเครื่องจะเปิดไม่ได้เลย

ในปัจจุบัน มีการใช้ระบบ CNC สำหรับเครื่องจักรพื้นฐานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ แม่พิมพ์ และในหน่วยงานสร้าง – ซ่อมอย่างแพร่หลาย หากประมาณคร่าวๆ มูลค่าเบื้องต้นของระบบ CNC ในอุตสาหกรรมเหล่านี้อยู่ในระดับหลายพันล้านบาท ในทางปฏิบัติระบบ CNC ดังกล่าวและวิศวกร ช่างเทคนิค CNC ที่เชี่ยวชาญในระบบดังกล่าวจะถูกนำเข้าจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และ ญี่ปุ่น เป็นต้น

คุณสมบัติพื้นฐานของช่างเทคนิค CNC

  1. ความสามารถผู้ที่จะเป็นช่างเทคนิค CNC ที่ดี ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถในงานด้านช่างของตนอย่างดี รู้อย่างชนิดที่เรียกว่า รู้ซึ้งถึงรากฐานถึงแก่นของงานนั้น ๆ รู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฎิบัติ ไม่ใช่รู้แบบผิวเผิน
  2. ความมีประสิทธิภาพช่างเทคนิค CNC ต้องตระหนักถึงความสำคัญของเวลา เวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก สำหรับลูกค้า ผู้บังคับบัญชา ลูกค้าหรือผู้บังคับบัญชา ต้องการให้งานของเขาเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุด
  3. ความตั้งใจช่างเทคนิค CNC ต้องเป็นผู้ที่ทำงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของตนด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ต่องานนั้น ๆอย่างเต็มที่ มิเช่นนั้นแล้ว คุณภาพของงานที่ได้จะออกมาไม่ดีพอ นอกจากนั้นแล้วอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเสียหายร้ายแรงขึ้นก็ได้
  4. มีแบบแผนการทำงานอย่างมีแบบ­แผนว่าอะไรควรทำก่อน อะไรควรทำหลัง เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ช่างเทคนิค CNC สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว พวกวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้มีการจัดเป็นหมวดหมู่ วางเป็นพวกเป็นชนิด มิให้ปะปนกัน
  5. มีมนุษยสัมพันธ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการทำงานหรือการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เพราะช่างเทคนิค CNC ต้องอยู่ในแวดวงสังคม ต้องเผชิญหน้ากับคนหลายระดับชั้นการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ถึงการวางตัว การปกครอง การผูกมิตร ฯลฯ และสามารถนำมาใช้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ
  6. ความสะอาดความสะอาดเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ในงานช่างเทคนิค CNC เพราะงานบางอย่างบางชิ้นหรือการถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ต้องระวังเรื่องความสะอาดมาก เป็นต้น ควรรู้ว่างานประกอบแบริ่งหรือประกอบลูกสูบต่าง ๆ ถ้ามีผงฝุ่นหรือความสะอาดไม่พอแล้วอายุการใช้งานนั้นก็จะไม่ดีเท่าที่ควร

คุณสมบัติเฉพาะของช่างเทคนิค CNC

1)จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป  2)มีประสบการณ์การทำงานกับเครื่อง CNC มีความเข้าใจและสามารถควบคุมเครื่องได้  3)มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Auto Cad และโปรแกรม 3D  4)สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานและทำงานหน้าเครื่องได้  5)สามารถอ่านแบบ Drawing ได้  6)สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้  7)มีการปรับตัว ศึกษา เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   8)มีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย

9)สามารถทำงานล่วงเวลาได้และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

หน้าที่โดยสังเขปของช่างเทคนิค CNC
1)ควบคุมเครื่อง CNC เพื่อการผลิตงานตามรายการแผนการผลิต  2)จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อทำการขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC  3)ปรับตั้งวัตถุดิบตามเอกสารการผลิตและปรับตั้งเครื่องมือกัด  4)ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นที่ได้จากการผลิต  5)วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต(คุณภาพ,ต้นทุน)  6)ประมาณการยอดการผลิต7)วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต  8)จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับการกำลังการผลิต  9)ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต  10)แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  11)ควบคุมต้นทุนการผลิต  12)กำหนดมาตรฐานคุณภาพของการผลิต  13)ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  14)สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *