หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ที่ดี

การขายโซล่าร์เซลล์เป็นการขายของชิ้นใหญ่ที่มีราคาสูง ดังนั้นการเป็นผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้สินค้าของตนเป็นที่ต้องการของลูกค้า ฉะนั้นแล้ว หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ มีอะไรบ้าง

1.วางแผน ผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ ต้องคาดหมายการขายไว้ล่วงหน้า เป็นเรื่องที่คุณจะต้องเดา อย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุมีผลว่า ผลงานการขายควรจะเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายงบประมาณที่จะต้องใช้จริงควรเป็นสักเท่าไหร่ และควรทำอะไรก่อนหลัง เพื่อให้งานการขายเป็นไปตามที่คาดหมายไว้
2. ประชุมกับทีมขาย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ เป็นการประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา หรือการติดตามผลงานการขายประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำงวด ซึ่งควรมีบ่อยๆ เป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักขายของคุณเกิดความกระตือรือร้นมากกว่าปกติ เรียกกันว่า อัดฉีด กันอยู่ตลอดเวลา เพราะการขายโซล่าร์เซลล์นั้น เป็นเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมีสิ่งที่พนักขายต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

 1. สนับสนุนการขายอย่างแยบยล เป็นเรื่องของการคิดทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องและส่งเสริมให้งานการขายในแต่ละส่วนเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ การให้รางวัลนักขายเพื่อจูงใจให้ทุกคนทำงานขายอย่างเต็มที่
  4. ผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ ควรให้พนักงานขายในทีมมีรายงานการขายและตรวจรายงานขายของแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คุณจะต้องเอาใจใส่ให้มาก กับรายงานการขาย (CALL REPORT) รายงานประจำสัปดาห์ (WEEKLY REPORT) หรือรายงานการขายประจำเดือน (MONTHLY REPORT) และรายละเอียดอื่นๆทั้งนี้เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่า ขณะนี้พนักขายของคุณแต่ละคน  มีลูกค้าและผลงานการขายมากน้อยแค่ไหน กลุ่มลูกค้าของลูกน้องแต่ละคนเป็นระดับใดควรขยายลูกค้าไปที่กลุ่มไหน
  5. การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นเรื่องของการคิดวางแผนทำงานไว้ล่วงหน้า เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพื่อที่จะได้ใช้ทรัพยากรเวลาที่มีอยู่ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ คือมีทั้งประสิทธิผล และ ประหยัด ไม่ใช่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปวันหนึ่งๆ โดยไร้ประโยชน์ อย่างน้อยก็ควรให้นักขายของคุณรู้จักแบ่งเวลาในการทำงาน เช่น การเตรียมตัว การทำงานเอกสาร การเขียนรายงาน การเดินทาง การเยี่ยม การหาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดีกว่าให้แต่ละคน บริหารเวลากันเอง
 2. ผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ต้องช่วยจัดเขตการขายให้ดี นอกจากจะวางแผนในการใช้เวลาอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพแล้ว การจัดแบ่งเขตการขาย การจัดกลุ่มลูกค้าก็เป็นเรื่องสำคัญ
  เพราะถ้าจัดแบ่งเขตการขายไม่ดี จะทำให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง การบริหารลูกค้าได้ไม่เต็มที่ ทำให้พนักงานขายเสียเวลาในการเดินทางและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ หรือในกรณีการเดินทางต่างจังหวัด ควรจะกำหนดว่าจุดไหนจะเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ การแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ ก็จะทำให้การติดตามผลงานดีขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เพราะการเยี่ยมลูกค้านั้น จะต้องมีความคลอบคลุม ทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม มีความถี่ คือไปพบลูกค้าได้บ่อยครั้งและมีผลในการขายทุกครั้ง
  7. ต้องมียุทธวิธีการขายได้ผลจริง ในฐานะที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ที่รู้ข้อมูลเป็นอย่างดีถึง รายละเอียดด้านตลาดและคู่แข่งขัน ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอันเป็นผลกระทบต่อผลการขายโดยตรงนั้น ผู้จัดการขายจะต้องรู้โดยตลอดครบถ้วน เพราะข้อมูลต่างๆ มีผลต่อการขายโซล่าร์เซลล์ บางครั้งผู้จัดการขายต้องสนใจสินค้าอื่นๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับโซล่าร์เซลล์ด้วย เพราะจริงๆแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อการขายสินค้าของเราในอนาคต  การพิจารณากำหนดแผนการขาย เป้าหมายการขาย และยุทธวิธีการขาย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของงานการขาย ผู้จัดการขายจึงต้องเป็นผู้กำหนด และปฏิบัติให้บังเกิดผลตามที่คาดหมายไว้ด้วย  อย่างน้อยที่สุด ก็จะต้องระดมสมองหรือรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากนักขายในสังกัดของคุณ มารวบรวมทำเป็นแผนการขายได้เป็นอย่างดี
  8. มุ่งเน้นการขายที่มีกำไรสูงสุด แผงโซล่าร์เซลล์แต่ละแผงย่อมมีราคาต้นทุนคงที่อยู่แล้ว ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ จะมุ่งเน้นขายที่ลูกค้ากลุ่มใดนั้น ต้องดูที่ปริมาณการซื้อเป็นสำคัญ จะเน้นขายเอาปริมาณเยอะ กำไรต่อหน่วยน้อยหรือจะเน้นขายปริมาณน้อยแต่กำไรต่อหน่วยเยอะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นสำคัญ
  9. ประสานงานร่วมมือกับทุกฝ่าย การทำงานของฝ่ายขายจะทำอะไร ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องคอยให้ความร่วมมือต่อฝ่ายอื่นๆ ด้วย  แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากก็คือ แต่ละคน อาจจะมีปัญหาขัดข้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนที่นำหน้ามากกว่าผู้อื่น และการออกไปเผชิญปัญหาภายนอกแล้วกลับมาเกิดอารมณ์กับคนอื่นๆ ในสำนักงาน
  หากคุณเป็นผู้จัดการขาย คุณต้องรู้จักวางตัวให้ถูกต้อง ไม่ใช่เข้าข้างลูกน้องอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อที่จะเอาใจคนขาย คุณอย่าลืมว่าคนอื่นๆ ก็มีหัวใจ และความต้องการเหมือนกัน

10. ผู้จัดการฝ่ายขายโซล่าร์เซลล์ ต้องวิเคราะห์ตลาดและการขายเป็น มันเป็นหน้าที่โดยตรงของคุณ นอกจากการควบคุมดูแลนักขายที่เป็นลูกน้องของคุณ และการกำหนดยุทธวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ
คุณควรจะต้องรู้ว่า ลูกค้าปัจจุบันของคุณเป็นใคร จะมีโอกาสเติบโต ขยายตัว ไปหาตลาดอื่นมากน้อยเท่าใด จะทำตลาดอย่างไรให้มีลูกค้าใหม่หันมาให้ความสนใจโซล่าร์เซลล์มากยิ่งขึ้น จะไปหาลูกค้าได้จากไหน จากตลาดที่เกิดขึ้นเอง หรือส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขัน นอกจากนี้คุณยังจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวคู่แข่งขันในตลาดที่คุณต้องรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดอีกด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะประมาทไม่ได้เป็นอันขาด เพราะการตลาดการค้าการขายมันไม่เข้าใครออกใครเหมือนกับการสงคราม ไม่ผิดเพี้ยน เผลอแป๊บเดียว คุณอาจถูกแย่งตลาดไปได้ ถ้าไม่ระวัง
11. ทำงานทุกอย่างโดยตั้งใจ เมื่อจะทำอะไรก็ตาม คุณจะต้องทำด้วยสติปัญญาความรับผิดชอบ และมีความมานะบากบั่นทุ่มเทกับงานทั้งชีวิตและจิตใจ นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะหมายถึงความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความทะเยอทะยานที่จะทำงานให้มันสำเร็จไม่ใช่คิดว่ามันเป็นเพราะหน้าที่ เป็นเรื่องของภาระความรับผิดชอบเท่านั้น ถ้าคุณจะทำงานนั้นโดยทุ่มทั้งชีวิตและจิตใจ คุณต้องรักและอยากที่จะทำงานนั้นด้วย  คุณต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อสินค้า ต่อบริษัท ฯลฯ
12. ร่างแผนงานไว้อย่างรัดกุม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิด และอยากลงมือทำ คุณก็ควรจะต้องเขียนลงไว้เป็นบันทึกเป็นหลักฐาน เพื่อกันลืม จะได้รู้ว่า ควรทำอะไรก่อน หลัง งานไหนสำคัญ เร่งด่วน ควรรู้ว่าจะทำงานนั้นอย่างไร จะให้ใครทำ
เพื่อที่งานแต่ละชิ้นแต่ละส่วนจะได้ประสานสัมพันธ์สอดคล้องกัน บรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *