หางาน รปภ แผนกรักษาความปลอดภัย งานอาคารจอดรถ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือ ยามรักษาการณ์ หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ยาม เป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นจ้างมาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หางาน รปภ ปัจจุบันมีการแข่งขันการเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยกันมาก ทำให้มีการแข่งขัน การตัดราคา หรือกระทั่งที่อยู่อาศัย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยส่วนมากมักจะจ้างบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้อาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการว่าจ้างน้อยลง อนึ่งผู้จบการศึกษาสูงอย่างเช่น ประโยควิชาชีพ และประโยควิชาชีพชั้นสูง แล้วให้บุคคลที่จะมาเฝ้ายาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลา ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าอยู่ยามให้กับองค์กร สถานประกอบกิจการ อาคารธุรกิจ ห้างร้าน หางาน รปภ จนถึงนักศึกษาที่มีความขยัน และต้องการหารายได้พิเศษเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาก็ได้หันมาสมัครงานปฏิบัติอาชีพนี้กันพอสมควรโดยทำงานในลักษณะงานบางเวลา และหมู่บ้าน เพื่อกันการเข้ามาโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการโจรกรรมเพื่อป้องกันอัคคีภัย จดบันทึกประจำวัน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะได้รับเลื่อน จากรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นรองหัวหน้าชุด และเป็นหัวหน้าชุด ตามลำดับ ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่เพื่อความก้าวหน้า และประสานงานความเรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวัน หางาน รปภ โดยการตรวจยาม เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจตามจุดตรวจต่างๆ ทุกชั่วโมง

หางาน รปภ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปจะปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง อาจได้รับข้อเสนอจากองค์กรอื่นไปเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบพนักงานประจำให้กับบริษัทห้างร้านที่มี สวัสดิการ และสิทธิพิเศษเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไป ซึ่งดีกว่าบริษัทบริการรักษาความปลอดภัย ไม่มีวันหยุด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานนี้อาจต้องเปลี่ยนผลัดหรือกะการทำงานกัน อาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตอนกลางวัน โดยการฝึกฝนร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนเวลาการนอนให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเข้าทำงานในเวลากลางคืนได้ตลอดเวลา ตลอดจนฝึกฝน กฏระเบียบและวินัยในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการทหาร หรือตำรวจ หางาน รปภ กลางคืนโดยปฏิบัติงานในป้อมยามรักษาการณ์ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าประตูอาคาร หน้าลิฟท์ หลังจากผ่านการรับสมัครแล้วทางบริษัทจะฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงงานให้เข้าใจในหน้าที่ต่างๆ และอาจทำหน้าที่ประจำแต่ละชั้น ในอาคาร หรืออาจต้องใช้รถหรือยานพาหนะในการออกจุดตรวจ แต่ละจุด เช่น บริเวณโรงงานขนาดใหญ่ ในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการป้องกันตัว การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และอาจใช้การประสานงานกันด้วยวิทยุสื่อสาร หรือโทรศัพท์ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริเวณพื้นที่ และขนาดขององค์กรผู้ว่าจ้าง หรือธุรกิจขององค์กร หางาน รปภ หรือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการความเข้มงวดในการตรวจตราผู้เข้าออกอย่างใกล้ชิด ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้

หางาน รปภ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับต้น อาจได้ค่าจ้างเป็นรายวัน สถานที่ทำงานอาจเป็นอาคารธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ถ้าเป็นสถานที่ราชการสำคัญ บริษัทบางแห่ง หรือศูนย์การค้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจต้องดูแลรถยนต์ที่เข้ามาจอดของผู้มาติดต่อ หรือลูกค้า และแลกเปลี่ยนบัตรสำหรับ ผู้มาติดต่อหรือใช้บริการ บริษัทห้างร้าน หมู่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ จะมีระดับความเสี่ยงในการทำงานตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที่ได้รับการ ว่าจ้าง ทำการแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจำวัน และอาจตรวจดูบุคคลเข้า ออกได้จากจอภาพโทรทัศน์วงจรปิด หางาน รปภ โดยเฉพาะการรักษาหน้าที่ในช่วงเวลากลางคืนส่วนอาวุธที่สามารถใช้ประจำกายได้ เช่น ไม้กระบอง และกุญแจมือ ในกรณีที่มีมีดอาจใช้สำหรับผู้ทีปฏิบัติงานในโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่ไกล และปลอดผู้คน ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบแก้ปัญหา ชอบใฝ่หาความรู้มีหลักการ ชอบทำงานที่สลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ยึดติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงการค้า การชักชวนเข้าสังคมและการเลียนแบบ ชอบงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน หางาน รปภ กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น เครื่องจักรกล วามเชื่อมั่นในตัวเอง มีความเห็นรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัวไม่ใคร่สนใจสังคม ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธระหว่างบุคคล

หางาน รปภ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสังคมกับบุคคลอื่นชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบเอาอย่างใคร มีความร่าเริงต่ำ ค่อนข้างก้าวร้าว มีลักษณะเป็นชาย มีค่านิยมทางเศรฐกิจและในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน จะมีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าโต้แย้ง กล้าได้กล้าเสีย พร้อมที่จะทดลอง มีความเป็นอิสระ มีความสนใจอำนาจ มีความก้าวร้าวทางวาจา มีทักษะในการเจรจา กล้าคิดกล้าทำ ชอบวางแผน ชอบสมาคม มีอำนาจเหนือผู้อื่น ร่าเริง สนุกสนาน ทำตามอารมณ์ ไม่ชอบใช้กำลังความคิดอันยาวนาน มักหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่ต้องใช้กำลังทางปัญญาอันยาวนาน หางาน รปภ ไม่ชอบกิจกรรมที่เป็นระเบียบแบบแผน ยึดถือประเพณีนิยม มีความเป็นผู้นำ ชอบการสมาคม มีความก้าวร้าว มีความเข้าใจตนเอง ชอบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและกิจกรรมทางภาษา ยึดประเพณี ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง เป็นพวกวัตถุนิยม และเจ้าระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น ชอบสมาคม ร่าเริง ชอบเที่ยว รักษาประเพณี มีความรับผิดชอบ มีอำนาจ มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น มีลักษณะท่าทางเป็นหญิง ชอบการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบเลียนแบบ เป็นผู้ตาม ชอบติดต่อกับคน ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้สอนผู้อื่น ชอบแสดงตัว ร่าเริง มีความเป็นผู้นำสูง มีทักษะในการพูด ชอบสมาคม มีความรับผิดชอบ หางาน รปภ มีทักษะทางภาษา ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะเป็นหญิง หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดทางปัญญา มักแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึก หลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือทางวิทยาศาสตร์ ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีสุนทรีย์ มีศิลปะ ชอบคิดคำนึงชอบครุ่นคิดคนเดียว เก็บตัว มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพัง มีความอิสระสูง มีความเข้าใจตนเองสูง มีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความสามารถในการแสดงความรู้สึก ไม่ค่อยควบคุมตัวเอง มักทำตามใจที่ปรารถนา มีความต้องการแสดงออกถึงลักษณะของตนเอง ชอบทางศิลปะ ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม หลีกเลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *