งานในความรับผิดชอบของช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ

ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ หมายถึงช่างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องมือของโรงงานที่มีการใช้งาน หรือบริษัทรับซ่อมเครื่องมือช่าง ซึ่งอาจหมายถึง เครื่องจักรของโรงงานหรือ เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า เป็นต้น งานของ ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ที่ต้องทำรายวันก็คือการเข้าเช็ค เข้าซ่อมบำรุงเครื่องมือตามที่กำหนดช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรของโรงงานอย่างดี เพื่อให้การซ่อมดำเนินไปอย่างถูกจุดและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปบริษัทรับซ่อมเครื่องมือช่าง จะมีเงื่อนไขและขั้นตอนในการรับงานซ่อม เช่น ภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความความสมบูรณ์ ความเรียบร้อยของตัวเครื่องภายนอกว่ามีรอยบุบ แตกหัก หรือมีชิ้นส่วนหลุดหาย โดยลูกค้าส่งรูปเครื่องมือให้ครบทุกด้าน 6 ด้าน คือ ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง ระบุรุ่น และหมายเลขเครื่อง เพื่อให้ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ตรวจสอบระยะประกัน  บรรยายอาการที่พบ เพื่อให้ทีมงานประเมินความเป็นไปได้ในการซ่อมเบื้องต้น  จากนั้นทางบีลีฟจะแจ้งรับเครื่องเข้าซ่อมทางอีเมล ให้ลูกค้านำเครื่องมือที่ต้องการซ่อมส่งมาให้ เมื่อช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ได้รับเครื่องมือแล้ว จะทำการตรวจสอบเครื่องมือภายนอกทางกายภาพจากของจริงเทียบกับที่ภาพที่ส่งมาว่าตรงกันหรือไม่ จากนั้นจะทำการเปิดเครื่อง ตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้นว่าอาการเสียของเครื่องตรงกับที่ลูกค้าแจ้งไว้หรือไม่  จากนั้น วิเคราะห์ ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดเสียของตัวเครื่องทั้งส่วนของ hardware และ/หรือ software และประเมินราคา หากทางช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ไม่สามารถซ่อมได้ก็จะส่งเครื่องมือกลับคืน ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า พร้อมระยะเวลาในการซ่อมเบื้องต้น การโอนเงินถือเป็นการอนุมัติการซ่อม หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้อะไหล่เพิ่มเติมทางช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ จะประเมินราคาเพื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบตามความเป็นจริงเป็นครา ๆ ไป  ระยะเวลาในการซ่อมขี้นอยู่กับความมีอยู่ของอะไหล่ ปริมาณงานในช่วงเวลานั้น ต่อมาช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ทำการซ่อมแซมปรับแต่งประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องหลังจากเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรงตามเสปค  เมื่อช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ซ่อมเครื่องมือเสร็จสิ้นจะแจ้งกลับไปหาลูกค้าพร้อมรายละเอียดการส่งสินค้่า   ส่งเครื่องคืนลูกค้าพร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เงื่อนไข

ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานและบริการติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไขสายไฟ ระบบไฟฟ้าที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าของเครื่องมือเครื่องจักร โดยทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาตามตารางการเข้าซ่อมบำรุง ทั้งในเชิงป้องกันและซ่อมบำรุง รวมทั้งการจัดเตรียกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งหลังการดำเนินงาน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลา และตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงจัดทำเอกสารการลงทะเบียนควบคุมหลักฐานการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง และจัดส่งให้งานพัสดุ โดยจัดซื้อตรงตามคุณลักษณะที่ถูกต้องเพื่อเข้าทำการซ่อมบำรุงตามตารางเวลาซ่อมบำรุงเครื่องที่กำหนด

ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ต้องมีคุณสมบัติ มีวุฒิการศึกษา ปวส.  สาขาช่างเทคนิคหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ควรมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือนั้นๆ เนื่องจากการเป็นช่างซ่อมเครื่องมือต้องมีความรู้เฉพาะทางสูง มีความอดทนต่อแรงกดดันเมื่อโดนตำหนิและหาวิธีรับมือได้ดี เนื่องจากต้องอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้กับลูกค้าเข้าใจโดยละเอียด มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถขับขี่ได้ เนื่องจากต้องไปพบลูกค้าหน้างาน เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องมือ มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ มีความตรงไปตรงมา ทำให้ลูกค้าเชื่อถือและไว้ใจได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้  และอาจต้องไปทำงานต่างจังหวัดบางครั้ง

ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ บางท่านอาจอยู่ประจำโรงงานหรือบริษัท ในแผนกซ่อมบำรุงมีหน้าที่ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยทางช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ จะให้บริการงานด้านบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ  บำรุงรักษางานระบบโทรศัพท์  งานบำรุงรักษาระบบงานอาคารและสุขาภิบาล งานบำรุงรักษางานครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์  งานบำรุงรักษางานหม้อแปลงและปั้มน้ำ งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข  สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ  โดยทำหน้าที่  ซ่อม บำรุงรักษา และจัดให้บริการเพื่อในเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุง รวมทั้งการจัดเตรียมกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการรวมทั้งหลังการให้บริการ  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ พร้อมใช้ตลอดเวลาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ต้องบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบโทรศัพท์ รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ  ตรวจสอบ ติดตั้งซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบโทรศัพท์  โดยทำหน้าที่  ซ่อมบำรุงรักษา จัดทำแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์  เพื่อให้ระบบสื่อสารพร้อมใช้ตลอดเวลารวมทั้งการจัดเตรียมกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งหลังการให้บริการ  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ พร้อมใช้ตลอดเวลา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ดูแลระบบไฟฟ้าแรงสูง  บริการดูแล ประสานงานกับบริษัทคู่สัญญาที่จ้างเหมา ในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันอุบัติภัย  โดยแผนกฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาปีละ 2 ครั้ง

ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ ต้องบริการ ดูแลระบบไฟฟ้าสำรอง  มีหน้าที่ดูแลติดตั้ง ประสานงาน กับบริษัทคู่สัญญาที่จ้างเหมา เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อใช้สำรองไฟส่องสว่างในกรณีไฟฟ้าดับ  และซ่อมบำรุงไฟฟ้าสำรองเป็นรายปี ดูแลระบบลิฟต์  มีหน้าที่ดูแล ควบคุม ประสานงาน กับบริษัทคู่สัญญาที่จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์  และกรณีระบบลิฟต์ขัดข้องโดยแผนกฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเดือนละ 1 ครั้งดูแลระบบปั๊มน้ำ  มีหน้าที่ ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาปั๊มน้ำ อยู่เสมอ รวมถึงการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ใช้มีน้ำใช้ตลอดเวลา  โดยแผนกฯ มีแผนการตรวจเช็ค ปั๊มและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอดูแลระบบประปา  มีหน้าที่ตรวจสอบ การจ่ายน้ำ  เช็คจุดรั่วซึมของท่อประปา  วางแผนและประสานงาน กับการประปา เพื่อให้ปริมาณน้ำมีใช้อย่างเพียงพอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *