หางาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล วิศวกรบำรุงเครื่องกล

รับสมัครงานตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ที่มีวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปวช. ทางด้านเครื่องกลหรือช่างยนต์ หรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเครื่องกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล นั้นต้องมีความรู้เกี่ยวความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะทางช่าง ให้กับศูนย์งานซ่อมบำรุง ทางด้านการดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และซ่อมแซมเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบด้านการจัดการ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ต้องมีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน เพื่อช่วยส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมกับคนในทีม มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมในระดับผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรม ในประเทศไทยนั้น วิศวกรที่จะได้รับการรับรองนั้นจะต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่สภาวิศวกรรับรอง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกและองค์กรตามความสามารถและอำนาจหน้าที่อีกด้วย

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหน้าที่ ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นรายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น มีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยขององค์กรหรือบริษัท ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ส่วนกลศาสตร์ของไหลอาจจะถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ระบบระบาบอากาศ หรือระบบดูดอากาศเข้าเครื่องยนต์ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยส่วนมากผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ จะเรียนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล โดยทางสถาบันส่วนใหญ่จะบังคับให้นักศึกษาได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการทางวิศวกรรมจริงอย่างน้อยหนึ่งรายวิชา อาจจะถูกใช้ในการออกแบบเครื่องยนต์เช่นคำนวณแรงในลูกสูบ ความแข็งแรงของวัสดุจะถูกใช้เพื่อการเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสม

แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล จะเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานจริงหนึ่งรายวิชา ส่วนมากการฝึกงานของนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่สาม มักจะใช้กลศาสตร์ในขั้นตอนการออบแบบและวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่นในการออกแบบรถยนต์ สถิตยศาสตร์อาจจะถูกใช้ในการออกแบบโครงรถเพื่อหาว่าบริเวณใดท่ได้รับความเครียดสูงที่สุด ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัสดุที่ถูกใช้ผสมลงในวัสดุซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ในอวกาศยานลงมาจนถึงเบ็ดตกปลา เป็นวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล วิศวกรรมเครื่องกลเป็นหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขอบข่ายกว้างขวางที่สุด ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่อการออกแบบเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในระบบอุตสาหกรรม

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ในงานบริหารการผลิตหรือการบริการ มักจะหลีกเลี่ยงงานเพิ่มเติมที่สำคัญงานหนึ่งคือ การซ่อมและบำรุงรักษา ไปไม่ได้ ถึงแม้ว่างานซ่อมและบำรุงรักษาไม่ใช่งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบำรุงรักษาก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น การศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดี ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลถูกค้นพบมาตั้งแต่สมัยโบราณ ระบบทำความร้อนและความเย็น หลังจากที่ถูกค้นพบมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกในช่วงยุคกลางและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม สามารถใช้หลักการณ์พื้นฐานได้ดีพอกับความรู้อื่น ๆ เนื่องจากมนุษย์หันมาใช้เครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นแทนการผลิตด้วยมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่การผลิตและการบริการจำเป็นที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น การที่เครื่องจักรเกิดขัดข้องขึ้นมากะทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล มาตรฐานของหลักสูตรที่ถูกกำหนดในแต่ละประเทศนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้านการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์ จะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ การที่จะได้มาซึ่งเครื่องจักรที่มีคุณภาพนั้น

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล โดยทั่วไปเรียนวิชาพื้นฐานของวิศวกรรมเครื่องกลประกอบด้วย บางหลักสูตรทางวิศวกรรมเครื่องกล อาจจะเน้นเฉพาะทางลงไป อย่างที่ทุกคนเข้าใจ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นเป็นสาขาที่กว้างที่สุดซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยว ข้องกับการประยุกต์ใช้พื้นฐานของฟิสิกส์เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิตและบำรุงรักษาระบบที่เป็นระบบต้นกำลัง วิศวกรเครื่องกลจำต้องมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน ถ่ายทอดกำลังและใช้กำลังทำให้วิศวกรเครื่องกลมีหน้าที่หลักในการออกแบบ พัฒนา ผลิตอุปกรณ์และระบบให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล มีระบบการบำรุงรักษาที่ดีเนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อถูกใช้งานไปนาน ๆ ก็ตองมีการ เสื่อมสภาพ ชำรุด สึกหรอ เสียหายขัดข้อง ดังนั้น เพื่อใหอายุการใชงานเครื่องมือเครื่องใชยืนยาว งานของวิศวกรเครื่องกลส่วนมากใช้ความรู้และทักษะจากสาขาต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันพอพอกับการใช้ความรู้จากสาขาที่เป็นความเชี้ยวชาญเฉพาะทาง สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบทความส่วนนี้มักจะสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน  เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ  ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว  เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง  ชำรุดเสียหายหรือ  ทำงานผิดพลาด